แผนการดำเนินการโครงการติดตั้งสายในนำแสงฯ

งานเวชสารสนเทศ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอแจ้งแผนการดำเนินการโครงการติดตั้งสายในนำแสงฯ ของบริษัท พี แอนด์ ที เทคนิคอล ซิสเต็มส์ จำกัด  ในจุดต่างๆ ดังนี้