การจัดรถรับ - ส่งเพิ่มหอของพักบ้านเนิน

ตามที่หอพักบ้านเนินซึ่งถามหาความปลอดภัยในการเข้า – ออกในซอยซึ่งเห็นว่าไม่มีความปลอดภัยทั้งสองซอย  คือบริเวณซอย  47  และ  ซอย  49  สาเหตุมาจากมีกลุ่มวัยรุ่นชอบจับกลุ่มกัน  และเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางคนจะลงจากเวรคลินิกพิเศษต้องกลับเอง

                โครงการงานรักษาความปลอดภัย  เห็นถึงความไม่ปลอดภัยดังกล่าวและได้พิจารณาแล้วสามารถให้ความช่วยเหลือได้โดยการจัดรถรับ – ส่งเพิ่มที่วิ่งระหว่างหอพักบ้านเนินและโรงพยาบาลศิริราชในช่วงเวลา  16.00 - 23.00  น.  โดยจะมีรถมารอรับบริเวณหน้าหอพักพยาบาล  3  ดังตารางเวลาดังนี้

หอพักบ้านเนิน  à  โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช   à   หอพักบ้านเนิน

เวลา  05.20 – 06.30  น.

เวลา  15.30 -  16.00 น.

เวลา  13.30 – 14.10  น.

เวลา  17.00 – 17.20  น.

เวลา  21.40 – 22.10  น.

เวลา  18.00 – 18.20  น.

 

เวลา  19.00 – 19.20  น.

 

เวลา  20.00 – 20.20  น.

 

เวลา  21.00 – 21.20  น.

 

เวลา  22.00 – 22.20  น.

 

เวลา  23.20 – 23.40  น.

 

เวลา  07.30 – 08.00  น.