..เตรียมพร้อมรับ
การเยี่ยมสำรวจภายใน
วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2551

เพราะคุณภาพคือหัวใจ...

เตรียมพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจภายใน

วันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2551

หัวใจสำคัญ คือ การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการทำงาน ให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน...

สำหรับปีนี้ ทุกหน่วยงานและหอผู้ป่วยจะได้รับการเยี่ยม 100% เพื่อเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม และเกิดความเชื่อมโยงตามตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะฯ  คลิกดูตารางการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2551