5 ก.ย 51 สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ของดตรวจผู้ป่วยที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 และตึกสยามินทร์ ชั้น 1

สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภ.ศัลยศาสตร์ ของดการบริการที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 ห้องตรวจโรคศัลยศาสตร์ และตึกสยามินทร์ ชั้น 1 ห้อง Ultrasound  ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551   เนื่องจากแพทย์ พยาบาล และบุคลากรติดงานประชุม “The 9th International Congress of Asian Society for Vascular Surgery”