24 กันยายน 'วันมหิดล' น้อมสำนึกพระเมตตา
เชิญท่านมาตามรอยพระบาทพระบิดา
แห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

24 กันยายน ‘วันมหิดล’ น้อมสำนึกพระเมตตา

เชิญท่านมาตามรอยพระบาทพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

 

ภาคเช้า

เวลา  06.30 – 10.00 น.            -  พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

                                                     อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

                                                     ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

          08.00 น.                          -  คณะกรรมการประจำคณะฯ วางพวงมาลาถวายราชสักการะ

          09.00 – 10.00 น.            -  ปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันมหิดล

          10.00 น.                          -  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จฯ  พระบรมราชชนก

                                                         ศิลาศิริราช 100 ปี

 

ภาคบ่าย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”  ประจำปี 2551  ตามกำหนดการ ดังนี้

เวลา   15.30 น.                          -  เสด็จฯ ถึงคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                                  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี

                                                      องค์ประธานจัดงานหาหายได้เนื่องใน วันมหิดล

                                                      คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เฝ้ารับเด็จฯ

                                                  -  เสด็จฯ ไปยังพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร   อดุลยเดชวิกรม ระบรมราชชนก

                                                     สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ   และของส่วนพระองค์

                                                  -  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายาฯ ทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์

                                                   -  เสด็จฯ ไปยังศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์

                                                      พระราชานุสาวรีย์  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

                                                  -  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์  กุลทนันทน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

                                                     กราบบังคมทูลรายงาน พร้อมทั้ง ขอพระราชทานกราบทูลเชิญศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

                                                     เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์   อัครราชกุมารี เข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึก 
                                                    ในฐานะองค์ประธานจัดงานหารายได้

                                                     เนื่องใน “วันมหิดล” และกราบบังคมทูล ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ผู้มีอุปการคุณ

                                                     และผู้ทำคุณประโยชน์  แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก

                                                  -  พระราชทานโล่และเข็มที่ระลึก (จำนวน 98 ราย)

                                                  -  เสด็จฯ ไปทรงประเคนเข็มที่ระลึกแด่พระภิกษุสงฆ์ (จำนวน 2 รูป)

                                                  -  เสด็จพระราชดำเนินกลับ

                   ในโอกาสคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 24 กันยายน 2551 นับเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมกันน้อมสำนึกพระเมตตาคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ผู้ทรงอุทิศพระองค์ “ทรงให้” ด้วยน้ำพระทัยอันบริสุทธิ์ในการช่วยผู้ป่วย ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาทรงเป็นองค์ประธาน
จัดงานหารายได้ช่วยผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราช นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยวันที่ 23 กันยายน 2551นักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ และคณะเทคนิคการแพทย์) จะออกรับบริจาคพร้อมกันครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมมอบธงและสติ๊กเกอร์ที่ระลึก

                   บริจาค  300 บาทขึ้นไป       รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึก

                                  20 บาท ขึ้นไป      รับธงวันมหิดลเป็นที่ระลึก

                               น้อยกว่า 20 บาท      รับสติ๊กเกอร์วันมหิดลเป็นที่ระลึก

                  อนึ่ง นอกจากการออกรับบริจาคของนักศึกษาแล้ว คณะฯ ยังจัดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล คืนวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2551
4 ทุ่มเป็นต้นไป ทาง ททบ.5 ซึ่งมาพร้อมสาระเพื่อสุขภาพชวนติดตาม อาทิ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี
พระราชทานสัมภาษณ์ในการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย สัมผัสชีวิตจริงทุกขั้นตอน
“กว่าจะเป็นธงวันมหิดล” รู้ทัน – กันได้ ห่างไกล “การคลอดก่อนกำหนด” และวิทยาการการแพทย์ช่วยได้อย่างไร “กบนอกกะลา” ไขปริศนา “เส้นทางของเงินบริจาคไปไหน” และสอบถามปัญหาสุขภาพ ทุกคำถามมีคำตอบโดยแพทย์ศิริราชตัวจริง เสียงจริง ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ระดมคณาจารย์แพทย์ไปช่วยตอบปัญหามากมาย โทร. 02278 5940 (20 คู่สาย) สำหรับท่านที่ต้องการตามรอยพระบาทพระราชบิดาช่วยผู้ป่วยกรุณา
โทร. 0 2270 2233 (100 คู่สาย)

 

ทั้งนี้ ท่านที่ประสงค์จะช่วยกันสานต่อหนึ่งในผลงานอันล้ำค่าของ “สมเด็จพระบรมราชชนก”...ช่วยผู้ป่วย สามารถบริจาคโดยตรงได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.30 - 17.30 น. วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 02419 7658 – 9 หรือแจ้งความจำนงเพื่อบริจาค คลิกที่นี่