ประกาศ! วันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม 2551

ประกาศวันหยุดราชการ 17 กรกฎาคม 51 เป็นวันอาสาฬหบูชา  และ 18  กรกฎาคม 51  เป็นวันเข้าพรรษา  โรงพยาบาลศิริราช จึงของดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ  ส่วนผู้ป่วยฉุกเฉิน ติดต่อ  “หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน” ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1