“จุลสาร จุลชีวะ Delivery” ประจำเดือนมิถุนายน

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ได้จัดทำข่าวสารและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับงานบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
จุลชีววิทยาเป็นจุลสารรายเดือน ชื่อ
“จุลสาร จุลชีวะ Delivery” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3  เดือนมิถุนายน 2551

 

เอกสารประกอบ

ดาวน์โหลด