25 มิ.ย. 51 เวลา 14.00 น.
แถลงข่าว “เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ  จัดแถลงข่าว “เปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชน” วันที่ 25 มิถุนายน 2551      เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคณะฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 2

รศ.พญ.วรพรรณ    เสนาณรงค์  สาขาวิชาประสาทอายุรศาสตร์  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยที่มาของศูนย์บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในชุมชนว่า จากภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังของประชากรมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ประกอบกับอายุคาดเฉลี่ยของประชากรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นกัน โดยคาดว่าตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป โครงสร้างประชากร จะมีสัดส่วนประชากร     ผู้สูงอายุมากขึ้น ขณะที่ลักษณะครอบครัวไทยเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะครอบครัวในเขตเมือง ประกอบกับมีโรคประจำตัวเรื้อรัง ทำให้ผู้สูงอายุต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือในสถานสงเคราะห์ นับเป็นปัญหาของสังคมไทยที่รอการแก้ไข เนื่องจากในปัจจุบันการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพา หรือมีความทุพพลภาพในบ้านหรือในชุมชนยังไม่มีความต่อเนื่อง      
การพัฒนารูปแบบการบริการแก่ประชากรผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะเป็นการเพิ่มความมั่นคงของมนุษย์ โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตในชุมชนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยังเป็นการช่วยลดภาระของญาติหรือลูกหลานอีกด้วย