7 พ.ค. 51 เวลา 13.30 น.
แถลงข่าวโครงการสอนเลี้ยงลูกสู่เส้นทาง
“แข็งแรง เก่ง ดี มีความสุข”
ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2