ประกาศศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เรื่อง การขอรับบริการและการติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

ประกาศศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

เรื่อง การขอรับบริการและการติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

 

                   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชชุดใหม่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2551 โดยศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการมหาลัยมหิดลได้รับทราบแล้วนั้น

                   ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชขอแจ้งให้ทราบว่าศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชให้บริการหลักดังต่อไปนี้

                         1. การคิดและเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากเอกชน

                         2. การตรวจชีวสมมูล (Bioequivalence) ของยาสามัญ

                         3. การบริหารจัดการและการดำเนินงานโครงการวิจัย

                   เพื่อให้การขอรับบริการและการติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชเป็นไปอย่างเป็นระบบ ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชจึงมีประกาศและแบบขอรับบริการแต่ละชนิดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ดังนั้นการขอรับบริการและการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช

ขอให้ดำเนินการด้วยเอกสารถึงผู้อำนวยการศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ( ศาสตราจารย์นายแพทย์วิษณุ   ธรรมลิขิตกุล )

                   อนึ่ง ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับความประสงค์ที่จะขอรับบริการและการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชด้วยวาจาหรืออีเมล์ ดังนั้น หากผู้ขอรับบริการและผู้ที่จะติดต่ออย่างเป็นทางการกับศูนย์วิจัยคลินิกศิริราชต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริการของศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช รวมทั้งประกาศและแบบขอรับบริการแต่ละชนิดดังกล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช ตึก 10 โรงพยาบาลศิริราช หรือโทรศัพท์ 02-419-9419 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ในวันราชการ

 

                   ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป