17 เมษายน 2551
ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล
ในโอกาสมาเยี่ยมชมพบปะผู้บริหารคณะฯ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญชวนบุคลากรชาวศิริราชร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 08.00 – 10.00 น.  ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น

08.00 น.                  ต้อนรับอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล บริเวณโถงตึกอำนวยการ

ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และทีมผู้บริหารคณะฯ ถ่ายภาพร่วมกัน บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระบรมราชชนก

08.15 – 08.30 น.     เปิดประชุม แนะนำผู้บริหารมหาลัยมหิดล และผู้บริหารคณะฯ

ชม DVD แนะนำคณะฯ

08.30 – 09.30 น.     นำเสนอขอบข่ายความเป็นเลิศ ( Area of Excellence ) ของคณะฯ

· ด้านการวิจัย                        โดย ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล รองคณะบดีฝ่ายวิจัย

· ด้านพัฒนาคุณภาพงาน      โดย ศ.พญ.ดวงมณี เลาหประสิทธิพร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

· ด้านทรัพยากรบุคคล           โดย ผศ.นพ.ธวัชชัย พีรพัฒน์ดิษฐ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

· ด้านเสริมสร้างสุขภาพ       โดย รศ.พญ.ธารทิพย์ ปณุทนรพาล รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ

· ด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดย ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา รองคณบดีฝ่ายคุณธรรมและจริยธรรม

09.30 – 10.00 น.     พูดคุย ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

10.00 น.                  อาหารว่าง