25 เมษายน - 2 พฤษภาคมนี้
สัปดาห์วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช
ครบ 120 ปี

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชร่วมกิจกรรมสัปดาห์คล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2551     (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
25 เมษายน 2551 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

09.30 น. -   สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเปิด”นิทรรศการ 120 ปี ศิริราช”
   พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ
ดังนี้
  1.   การแสดงสื่อประสม เฉลิมพระเกียรติ “ทวาทศทศวรรษศิริราช...ปฐมบทโรงพยาบาลของแผ่นดิน” ณ ห้องประชุมพิณพากย์
พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1 ฉาย 2 รอบ เวลา 09.00 - 09.30 น. และเวลา 11.30 น. – 12.00 น. ทุกวัน และชมนิทรรศการ
ณ ศาลาศิริราช 100 ปี
  2.   จัดจำหน่ายของที่ระลึก 120 ปี ศิริราช ของที่ระลึกคณะฯ หนังสือสุขภาพ จำหน่ายแสตมป์ที่ระลึก 120 ปี ศิริราช และการออกบู๊ธ ของกองกษาปณ์ โดยจะนำเหรียญกษาปณ์ 120 ปี มาให้บริการ แลกเปลี่ยน
  3. ออกบู๊ธ “ประทับรักลงแสตมป์” การถ่ายภาพบุคคลเพื่อทำแสตมป์ส่วนตัว
  4. ทัวร์พิพิธภัณฑ์พร้อมนำชม 120 ชิ้นเอกศิริราช
  5.   ชมนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาดที่ชนะการประกวด “เฉลิมฉลอง 120 ปี ศิริราช”
 

 

10.00 น.  -   พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
     และผู้ทรงมีคุณูปการแก่ศิริราช
12.00 น.    -   รับประทานอาหารร่วมกัน
13.30 น. -   พิธีรดน้ำขอพรศิษย์เก่าแพทย์อาวุโส (โดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช)
   
เพิ่มเฉพาะวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551
10.00 น.   -     พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ผู้มีอุปการคุณของคณะฯ ณ ห้องประชุมคณะฯ ชั้น 2
10.00 - 16.00 น. -     ประกวดคาราโอเกะ โดยงานสร้างเสริมสุขภาพ ณ ห้องสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ
13.00 น.   -     มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดภาพถ่าย - ภาพวาด 120 ปี ศิริราช ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
14.00 น.     -     มอบของขวัญทารกที่คลอด วันที่ 26 เมษายน 2551 “26 เมษา รับขวัญทารกน้อย 120 ปี ศิริราช” 
ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
   
28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551
     ชมกิจกรรมงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ (ให้ความรู้พร้อมออกบู้ธอาหารสุขภาพ ตรวจสมรรถภาพทางกาย ประกวดเต้นแอโรบิค นวดแผนไทย รับบริจาคเลือด และจำหน่ายยาตำรับศิริราช) และเสวนาพิเศษปีที่ 120 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2551 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ณ ห้องประชุมพิณพากย์ พิทยาเภท ตึก 72 ปี ชั้น 1
 
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2551
     “ศิริราชกับการแพทย์ยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2” โดย ศ.นพ.ประสพ รัตนากร ประธานมูลนิธิวิจัยประสาทในพระบรมราชูปถัมภ์
และ ศ.คลินิกพญ.ชนิกา ตู้จินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
วันพุธที่ 30 เมษายน 2551
     “วัฒนธรรมกับการบริหารงาน” โดย ดร.ปัญญา โชติเทวัญ ประธานกรรมการ บริษัทสหฟาร์ม จำกัด และคุณภารณี วัฒนา ผอ.สนง.พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ อ.นพ.ประภัทร วาณิชพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2551
     “สุขกับโลก อยู่กับโรค ด้วยหลักธรรม” โดย พระวินัยธรชาติ กิตติธโร พระนักเทศน์ในทีมพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และอาจารย์มัรวาร สะมะอูน รองจุฬาราชมนตรี และท๊อป ดารณีนุช โพธิปิติ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2551
     “ธรรมมะ เข็มทิศนำชีวิต” โดย คุณอัจฉราวดี วงศ์สกลผู้บริหาร เซนต์โทรเพร์ ไดมอนด์ และก้อง ปิยะ เศวตพิกุล เป็นผู้ดำเนินรายการ
   
  ขอเชิญประชาชนผู้สนใจร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันเวลาดังกล่าว