เปิดให้บริการแล้ว! ห้องสมุดของเล่นศิริราช (Siriraj Toy Library)

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูเปิดให้บริการห้องสมุดของเล่นศิริราช (Siriraj Toy Library) ณ ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 3 เพื่อเด็กที่มีปัญหาด้านความพิการและพัฒนาการ ซึ่งเด็กจะได้รับการบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพร้อมสร้างโอกาสในการพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจ

สำหรับห้องสมุดของเล่นศิริราชมีการให้บริการประกอบด้วย

1.   หนังสือและของเล่นที่มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์และมีระบบควบคุมความสะอาดที่มีมาตรฐาน

2.   ระบบการให้บริการที่ทันสมัยโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติในการค้นหาของเล่นและหนังสือ

3.   ระบบฐานข้อมูลของเล่นและหนังสือ ซึ่งมีทั้งข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลห้องสมุด เช่น รายละเอียดของของเล่นในด้านการแพทย์หรือพัฒนาการ โรคต่าง ๆ วิธีการรักษาโดยใช้ของเล่นและวิธีเล่นตามโรค ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  บรรณานุกรม ภาพประกอบ เป็นต้น

โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.