ขอเชิญบุคลากรศิริราช เข้าร่วมการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) เรื่อง "การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ"

งานพัฒนาคุณภาพ ขอเชิญบุคลากรศิริราชเข้าร่วมการประชุมวิชาการคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 2/2567 เรื่อง "การประยุกต์ใช้เครื่องมือ Lean สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ" ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช

**สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทางระบบ Si-iStamp9**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 9876