ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "Marketing 6.0 Mutation in Healthcare" 

สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช โดยหน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ (SirirajIntegrated Center of Excellence: SiCOESET) ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "Marketing 6.0 Mutation in Healthcare"  วิทยากรโดย ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เเละที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานศิริราชมูลนิธิ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช

ติดตาม Facebook Live ได้ที่ SICOE : Siriraj Integrated Center of  Excellence เเละ sirirajpr

ลงทะเบียน คลิก>> https://www.enablesurvey.com/r/SiCOETalks_5 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบูรณาการศูนย์ความเป็นเลิศ (SiCOESET) โทร. 02 414 1869 - 70

E-mail: sicoesiriraj@gmail.com