เชิญชวน หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน เสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 2567

ตามที่ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการสร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งฝ่ายวิจัยได้สนับสนุนยุทธศาสตร์ในด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและวิชาการ (Research and Academic
Excellence) พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impactfactor และเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในคณะ ฯ จึงได้จัดการพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567 ขึ้น

ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัย เชิญชวน หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน เสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567 
โดยส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 
1) แบบฟอร์มการเสนอขอรับรางวัล 
2) ผลงานวิจัยตีพิมพ์ที่ตีพิมพ์ในปีปฏิทิน 2566 ในรูปแบบ pdf file 

ส่งมาที่ คุณ ปรัถมา ชมอุตม์ email :paratama.cha@mahidol.edu 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 419 2647 หรือ คุณนุชรีย์ 02 419 2654 

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://bit.ly/3V1mTGB หรือ website : https://www.si.mahidol.ac.th/th/research-academics/research/ หรือ สเเกน QR code โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้- วันที่ 30 เมษายน 2567