งานสรรพากร เปิดให้บริการยื่นแบบและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 67

งานสรรพากร เปิดให้บริการยื่นแบบและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช

เเนะนำเตรียมเอกสารที่ต้องแนบมาให้ครบถ้วน เช่น
1.บัตรประชาชนตัวจริง (กรณียื่นผ่านออนไลน์ ต้องใช้เลขควบคุมหลังบัตรประจำตัว
ประชาชนLaserID ด้วย)
2. โทรศัพท์มือถือ (กรณียื่นแบบออนไลน์จะมี sms แจ้งเตือนรหัส OTP ไปที่เบอร์ของ
ท่าน)
3. เอกสารหลักฐานแสดงรายได้หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (50 ทวิ)
4. เอกสารหลักฐานแจ้งยอดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
5.หลักฐานค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มภาระส่วนตัวและครอบครัว เช่น ค่าเลี้ยงดูบิดา มารดา
และบุตร
6. หลักฐานค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มประกัน เช่น เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ (ถ้ามี)
7. หลักฐานค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มกระตุ้นเศรษฐกิจตามมาตรการของรัฐเช่น ช้อปดีมีคืน ใบกากับภาษีเต็มรูปแบบ/ใบเสร็จรับเงิน e-taxinvoice หนังสือรับรองการเสียดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย (ถ้ามี)
8.หลักฐานค่าลดหย่อนภาษีกลุ่มบริจาค เช่น ใบอนุโมทนาบุญ หรือใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อผู้ยื่นภาษีเป็นผู้บริจาค (ถ้ามี)