เปิดรับสมัครบุตรของบุคลากร อายุ 3 – 11 เดือน เข้ารับบริการเลี้ยงดู ในรอบ 2 / 2567 รับสมัครตั้งเเต่วันนี้ - 13 ธ.ค.66

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช เปิดรับสมัครบุตรของบุคลากร อายุ 3 – 11 เดือน เข้ารับบริการเลี้ยงดูช่วงชั้นที่ 1 ในรอบ 2 / 2567 เข้ารับบริการ มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติ
1. เป็นบุตรของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. บุตร เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2566
3. บุตรมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

กรอกใบสมัคร ในระบบออนไลน์
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน - พุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYcFsdVTxG0b0GkftI_RklrKo4rN5calLUgyq-ktzxSGQ6zA/viewform

ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
1) ประกาศรับสมัครผ่าน Website https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare/
2) กรอกใบสมัครในระบบออนไลน์ โดยใช้ รหัสพนักงาน (SAP ID) ของท่านในการรับสมัคร หากตรวจสอบว่าใช้รหัสพนักงานผู้อื่นถือเป็นโมฆะ

ลงทะเบียนส่งเอกสาร
วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
(เวลา 06.45 - 09.00 น. ศูนย์ ฯ ทำกิจกรรมภาคเช้ายังไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้า)

ลงทะเบียนและส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1) ลงทะเบียน มารดาหรือบิดา ลงทะเบียนด้วยลายมือตนเองในสมุดทะเบียน
2) เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
- สำเนาใบสมัครจากระบบออนไลน์ (ทางศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้)
- เอกสารของบุตร ได้แก่ สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน เฉพาะบุคลากรคณะฯ (หน้า-หลัง)
- สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก เพื่อตรวจสอบการรับวัคซีน (คืน)

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ
วันจันทร์ที่ 18 ธันวคม 2566
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับบริการ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 เข้ารับบริการ 1 มกราคม 2567
กลุ่มที่ 2 เข้ารับบริการ 1 กุมภาพันธ์ 2567
กลุ่มที่ 3 เข้ารับบริการ 1 มีนาคม 2567
กลุ่มที่ 4 รายชื่อสำรอง (Waiting list)
ตรวจสอบรายชื่อที่ประกาศที่หน้าศูนย์ฯ และทาง Website https://www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare/
เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งผลเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการเป็นรายบุคคลทุกคน ท่านสามารถรับเอกสารสัญญาล่วงหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่

การเตรียมความพร้อมในวันสัมภาษณ์ทำสัญญา ดังนี้
1) เอกสารประกอบทำสัญญาของเด็กและผู้ปกครองเพิ่มเติม ได้แก่
- สัญญาการให้บริการของศูนย์ 2 ฉบับ (รับได้ที่ศูนย์ฯ)
- รูปถ่ายบุตรขนาดไม่น้อยกว่า 3 x 6 นิ้ว หรือไฟล์ภาพ จำนวน 2 ภาพ
- สมุดบันทึกสุขภาพเด็ก 1 เล่ม
- เอกสาร บิดา มารดา ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประชาชน,
หลักฐานใบรับรองเงินเดือน
- ใบรับรองจากผู้บังคับบัญชา เฉพาะท่านที่เป็นบุคลากรของคณะ ฯ
2) เตรียมประเมินพัฒนาการบุตร
- การแต่งกายของบุตร กรุณาเลือกชุดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- เตรียมเสื้อผ้าสำรอง, ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และผ้าอ้อม
- หากต้องการให้นมบุตร สามารถใช้บริการห้องนมแม่ของทางศูนย์ ฯ ได้
3) ทำสัญญา เตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อยืนยันสิทธิ์ ดังนี้
- ค่าบริการล่วงหน้า 5,000 บาท
- ค่าประกัน 3,000 บาท
- ค่าอุปกรณ์ชุดแรกรับประมาณ 1,500 บาท
4) ปฐมนิเทศและเยี่ยมชมสถานที่ กรุณาเผื่อเวลาในการซักถามพูดคุย
**โปรดรักษาเวลาและแต่งกายสุภาพ**

ท่านสามารถศึกษาระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่  www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare/

สอบถามรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช อาคารหอพักพยาบาล 1 ชั้น 1 (ประตู 9)
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา เวลา09.00 - 14.00 น. โทร. 02 419 5722 , 02 419 7626