ขอเชิญร่วมกิจกรรมในงานวันสะเก็ดเงินโลก ประจำปี 2566  

        ภาควิชาตจวิทยา และสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม สาขาโภชนาการคลินิก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมกับ มูลนิธิรักษ์ข้อแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันสะเก็ดเงินโลก ประจำปี 2566  ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ บริเวณโถงอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล