คณะ ฯ จัดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 29 ก.ย. 66 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยงานพัฒนาคุณภาพ กำหนดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายในเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารจัดการ ให้สอดคล้องและเป็นทิศทางเดียวกันกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพของคณะฯ โดยกำหนดให้มีการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 18 – 29 กันยายน 2566 

ดาวน์โหลดตารางเยี่ยมสำรวจ ประจำปี 2556 ได้ที่ เว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ<<คลิก