ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระยะยาวและติดตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทางานเขตเมืองในบางกอกน้อย

        ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาระยะยาวและติดตามโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงของคนวัยทางานเขตเมืองในบางกอกน้อย
        ผู้สนใจลงทะเบียน คลิก>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXM3QntjtkgACrCk-c4-LQ2MKQx_lfd9Gv-Gp5v6Zx-Nla1Q/viewform