พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช