กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี

              เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เจริญวัฒนาถาวรเป็นหลักแห่งการแพทย์ การสาธารณสุข และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566  โดยมีกำหนดการดังนี้

    พิธีบวงสรวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานกาเนิดโรงพยาบาลศิริราช ครบ 135 ปี เวลา 06.30 – 09.00 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
    กำหนดการ
    - 06.15 น. ผู้บริหาร กรรมการประจาคณะฯ หัวหน้าฝ่าย / งาน และผู้ร่วมงานทุกท่านพร้อมกัน บริเวณลานทางเดินระหว่างศาลพระชัยมงคล , ศาลเจ้าพ่อ - เจ้าแม่มะขามเฒ่า และศาลแม่ย่าหนู
    - 07.00 – 07.30 น. เริ่มพิธีไหว้ขอขมาพระภูมิ เจ้าที่ บริเวณลานทางเดินระหว่างศาลพระชัยมงคล , ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่มะขามเฒ่า และ ศาลแม่ย่าหนู
    - 07.30 – 09.00 น. 
        - เริ่มพิธีบวงสรวง หน้าลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
        - ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
    - 09.00 – 09.30 น. ปล่อยสรรพชีวิต เพื่อเป็นทาน ณ ศาลาท่าน้ำ โรงพยาบาลศิริราช
การแต่งกาย : ผู้บริหารคณะ ฯ สวมเบลเซอร์คณะ ฯ สีขาว หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน สวมเบลเซอร์คณะ ฯ สีน้าเงิน ผู้ร่วมงาน แต่งกายด้วยชุดสุภาพ
    พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในโอกาส 135 ปี วันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงพยาบาลศิริราช เวลา 10.30  น.  ณ ห้องประชุมสิรินธร 
    กำหนดการ
    - เวลา 10.20 น.     ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ ฯ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน
    - เวลา 10.30 น.    พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชจักรีวงศ์