การบรรยายเรื่อง ฝุ่น PM2.5 ภัยใกล้ตัว ตระหนัก โดยไม่ตระหนก “การตรวจวัดและแปลผลการตรวจวัด PM2.5 ที่ถูกต้อง"

        สภาอาจารย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง ฝุ่น PM2.5 ภัยใกล้ตัว ตระหนัก โดยไม่ตระหนก “การตรวจวัดและแปลผลการตรวจวัด PM2.5 ที่ถูกต้อง" โดยวิทยากร อ. ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 202 (ห้องสัมมนา B) อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล