ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำปี 2566 (หลายอัตรา) หมดเขตรับสมัคร 15 ม.ค.66

โรงพยาบาลศิริราช   ฝ่ายเภสัชกรรม
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งเภสัชกร ประจำปี 2566 (หลายอัตรา)
 
- เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 15 อัตรา
- เภสัชกร ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ. สมุทรสาคร จำนวน 5 อัตรา
 
ตำแหน่งงานและอัตราเงินเดือน
ประเภทการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย
อัตราเงินเดือน 21,160 บาท (หลักสูตร 5 ปี) และ เงินเดือน 23,440 บาท  (หลักสูตร 6 ปี)
ค่าใบประกอบวิชาชีพ 5,000 บาท
เงินเพิ่มพิเศษฯ (พ.ต.ส) 1,500 - 3,000 บาท
 
ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ
1. เวรปกติ   ชั่วโมงละ 190 บาท
2. เวรคลินิกพิเศษ  ชั่วโมงละ 220 บาท
 
สวัสดิการ
Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การตรวจสุขภาพประจำปี
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ที่คณะฯกำหนด
ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม
ทุนการศึกษาบุตร
ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
รถรับ-ส่งบุคลากร
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว
สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เงินชดเชย ฯลฯ
 
**กำหนดวันรับสมัคร** 
 
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 15 มกราคม 2566 
 
**กำหนดการสอบคัดเลือก**
 
สัมภาษณ์  วันที่ 18 มกราคม 2566
 
หมายเหตุ : ผู้เข้าสอบต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนโควิด-19 และหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อโรคโควิดด้วยวิธี RT-PCR หรือชุดตรวจ ATK ในระยะเวลาไม่เกิน 48 ชั่วโมง ก่อนเข้าสอบ
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.    อายุไม่เกิน  35  ปี ( นับจากวันสมัคร )
2.    ต้องมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม   หรือ สอบผ่านเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
3.    สำเนาใบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (รายละเอียดจากเอกสารประกอบด้านล่าง)
4.    มีใจรักในการบริการผู้ป่วย
5.    มีความอดทน   และไม่ย่อท้อต่อการทำงานหนัก
6.    มีวิสัยทัศน์ในด้านที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข   และการบริการเภสัชกรรมโรงพยาบาล
7.    ใจกว้างและมนุษยสัมพันธ์ดี
8.    พร้อมและยินดีรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสาธารณสุขและการบริหารองค์กร
9.    ซื่อสัตย์สุจริตและมีเจตคติที่ดีในการทำงานภาครัฐ
10.   เป็นผู้ที่รักการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง
11.   กล้าแสดงออกซึ่งความคิดเห็นในทางที่ถูกต้อง
12.   สามารถคิดค้นและบริหารจัดการงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
วิธีการสมัครงานออนไลน์  
- (ปฏิบัติงาน รพ.ศิริราช)  https://siform.si.mahidol.ac.th/siform/view.php?id=18343
- (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จ.สมุทรสาคร) https://siform.si.mahidol.ac.th/siform/view.php?id=93508
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายเภสัชกรรม อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราชเลขที่ 2   ถ.วังหลัง  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0 2419 8345, 0 2419 8740 กด 103, 105  (คุณสมสุภัท คร้ามอ่วม และคุณภัทรา  ชีวะดุษฎี)