ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ความต้องการครั้งสุดท้าย (Living will)" การเตรียมตัวของทุกคน

        องค์กรแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ความต้องการครั้งสุดท้าย (Living will)" การเตรียมตัวของทุกคน โดย ศ.นพ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ , พญ.ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง แพทย์ชำนาญการพิเศษศุนย์บริรักษ์ , รศ.พญ.วราลักษณ์ ศรีนนท์ประเสริฐ , ผศ.พญ.ปทุมพร สุรอรุณสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย และคุณชไมพร เจริญไกรกมล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15 รพ.ศิริราช