พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำไปถวายพระสงฆ์จาพรรษา ณ วัดพระยาทำวรวิหาร

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระยาทำวรวิหาร ในวันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

        โอกาสนี้ ขอเชิญท่านพุทธศาสนิกชนร่วมถวายจตุปัจจัยและร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาเพื่อสมทบโดยถวายเป็น

        - เงินสด นำส่งได้ที่ฝ่ายการคลัง ตึกชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น ๒ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณมาลัย วังสุขสันต์ ฝ่ายการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๔ ๑๗๖๘

        - ธนาณัติ สั่งจ่าย ป.ณ. ศิริราช ๑๐๗๐๒ ในนาม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กฐินพระราชทาน)

        - เช็คธนาคารสั่งจ่ายในนาม “วัดพระยาทำวรวิหาร”