ร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ย. 65 (ปิดโหวต เวลา 11.00 น.) ผ่าน Facebook : sirirajpr

ขอเชิญชวนร่วมโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565 ด้วยการกด แสดงความรู้สึก และ แชร์ ที่รูปภาพหมายเลขผู้เข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 2 – 8 พ.ย. 65 (ปิดโหวต เวลา 11.00 น.)

**การให้คะแนนโหวตจากระบบออนไลน์ผ่าน Facebook : sirirajpr จำนวนการกดเเสดงความรู้สึกหรือกดแชร์ 10 ครั้ง เท่ากับ 1 คะแนน

**คะเเนนการโหวตผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช ประจำปี 2565 จะร่วมเป็นเกณฑ์การตัดสินรางวัลขวัญใจศิริราช 

ในงาน ลอยกระทง ประจำปี 2565 “ศิริราชสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง สุขสดใส ต่างวัย หัวใจเดียวกัน” จัดขึ้นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งเเต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ปี โรงพยาบาลศิริราช

ร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดนางนพมาศศิริราช  ประจำปี 2565

หมายเลข ๑ เเพทย์หญิงปวีณ์นุช วิวัฒน์บวร  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  >>คลิก

หมายเลข ๒ นักศึกษาเเพทย์วิภาวี คุณานพรัตน์  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  >>คลิก

หมายเลข ๓ นางสาวมุกตาภา อรุณรัศมี  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  >>คลิก

หมายเลข ๔ เเพทย์หญิงคมปรียา อุปลานนท์ ภาควิชาอายุรศาสตร์  >>คลิก

หมายเลข ๕ เเพทย์หญิงกชวรรณ เจริญประสพสุข  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  >>คลิก

หมายเลข ๖ นางสาวสิริกานต์ เจตนประกฤต ภาควิชาพยาธิวิทยา  >>คลิก

หมายเลข ๗ นางสาวธัญสุดา บุญสลับ  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์  >>คลิก

หมายเลข ๘ เเพทย์หญิงนฏวรรณ ศิริวงษ์  ภาควิชาศัลยศาสตร์  >>คลิก

หมายเลข ๙ เเพทย์หญิงสุรภา ธรสาธิตกุล  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา  >>คลิก

หมายเลข ๑๐ เเพทย์หญิงชนมน ลีโทชวลิต  ภาควิชาจักษุวิทยา  >>คลิก

หมายเลข ๑๑ เเพทย์หญิงบุณยาพร นำสว่างเนตร์  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  >>คลิก

หมายเลข ๑๒ เเพทย์หญิงอริสา ด่วนทวีสุข  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  >>คลิก

หมายเลข ๑๓ นางสาวศุจินาฏ ภักดีกลาง  งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราช  >>คลิก

หมายเลข ๑๔ เเพทย์หญิงปานรดา ปฐมขจรกุล  ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน  >>คลิก

หมายเลข ๑๕ นางสาวนภสร จิตตะปุตตะ  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  >>คลิก

หมายเลข ๑๖ นางสาวณัฐรดา ศรีไพโรจน์  โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  >>คลิก

หมายเลข ๑๗ นางสาวมานิตา สุริยรังษี  ฝ่ายเภสัชกรรม  >>คลิก

หมายเลข ๑๘ นางสาวสุกฤตา ผ่องอักษร  ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์  >>คลิก

หมายเลข ๑๙ นางสาวอรณิชชา ดำรงกุล  โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  >>คลิก

หมายเลข ๒๐ นางสาวสุวิดา กิจหงวน  ฝ่ายวิจัย  >>คลิก

หมายเลข ๒๑ เเพทย์หญิงปิยะนุช มุกสิกชาติ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  คลิก>>

หมายเลข ๒๒ เเพทย์หญิงวณิชยา ศรีรัตนะ  ภาควิชารังสีวิทยา  คลิก>>

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยกิจกรรมพิเศษและสนับสนุน งานกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์  ตึกอำนวยการ ชั้น 1    โทร. 0 2419 7655 และ 0 2419 9272  (ในวันและเวลาราชการ)