เชิญชมนิทรรศการ "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ " จัดเเสดงวันที่ 13-20 ต.ค.65 (เข้าชมฟรี)

        เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญทุกท่านร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ผ่านนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”
        ภายในนิทรรศการ จัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ ที่บอกเล่าเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อชวนให้ประชาชนหวนราลึกถึงพระองค์ในเหตุการณ์สาคัญต่าง ๆ อีกทั้งรับชมภาพยนต์อันทรงคุณค่าในความทรงจา ผ่านพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยทุกคน และเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดาเนินไปยังสถานที่ต่าง ๆ ภาพเหล่านี้ยังคงอยู่ในความทรงจาของพสกนิกรชาวไทยและชาวศิริราชตลอดมา และขอเชิญร่วมสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบรมรูปครึ่งพระองค์ ในอิริยาบถที่สง่างามสมพระเกียรติ พระบรมรูปทาจากบรอนซ์ ซึ่งอันเชิญมาเพื่อให้สักการะเป็นครั้งแรกในนิทรรศการในปีนี้
        นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 13-20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00-16.30 น. ณ โถงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน โรงพยาบาลศิริราช สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช โทร. 02-419-2601, 02-419-2618-9