พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

        ในวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อคณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงกำหนดจัดพิธีบาเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช
 
        กำหนดการ
 
        เวลา 09.50 น.  - ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ ฯ เเละผู้ร่วมงานพร้อมกัน 
        เวลา 10.00 น.  - พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี