การประชุมวิชาการ One-Day Rheumatology : Common Arthritis

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาอายุรศาสตร์  สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม ขอเชิญเเพทย์ บุคลากรทางการเเพทย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ One-Day Rheumatology : Common Arthritis ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.25 - 16.30 น. ในรูปแบบ virtual online ผ่านโปรแกรม ZOOM 

        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรีชาลักษณ์ พาป้อง, คุณฐาปน์กร เขียวขำ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคข้อและรูมาติสซั่ม โทร. 0 2419 7775-6

        ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเเละลงทะเบียน ได้ที่ http://www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=1106&menu=1&lang=TH&from=1