เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์และโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อผู้ที่ต้องการศึกษาเพิ่มพูนทักษะด้านจุลชีววิทยาทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
 
ผู้สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QR Code หรือ >>คลิกลงทะเบียน 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2419 7069, 0 2419 8035
E-mail: pungjai.cho@mahidol.ac.th