เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (ภาคพิเศษ)

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิกและการจัดการทางห้องปฏิบัติการ (ภาคพิเศษ) เพื่อผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติงานและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววินิจฉัย โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ –30 มิถุนายน 2565
 
นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนด้วยการสเเกน QR Code หรือ คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/th/department/microbiology/microbiology_educate.asp
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2419 7069, 0 2419 8035
E-mail: pungjai.cho@mahidol.ac.th