การอบรมโครงการ“ค่ายเบาหวานสาหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2565”

ศูนย์เบาหวานศิริราช ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมจัดอบรมโครงการ “ค่ายเบาหวานสาหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2565” เพื่อให้ผู้เป็นเบาหวานได้รับความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเหมาะสม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นแรงส่งเสริมกาลังใจจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เป็นเบาหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและชะลอการเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายหลัง

ขอเชิญชวนผู้ที่เป็นเบาหวาน ญาติ ผู้ดูแล หรือผู้ที่สนใจทางด้านเบาหวาน เข้าร่วมอบรม "ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ปี 2565 " ในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ผ่านช่องทาง Zoom Application

ผู้สนใจสามารถแสกน QR code ผ่านโปสเตอร์เพื่อลงทะเบียน หรือ >>คลิกลงทะเบียน<<

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เบาหวานศิริราช โทร. 0 2419 9568 ต่อ101 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)