ขอเชิญผู้วิจัย บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Sample size calculation and Randomization”

        หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน ขอเชิญผู้วิจัย บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเรื่อง “Sample size calculation and Randomization” บรรยายโดย : ผศ. ดร.จุฬาลักษณ์ โกมลตรี ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
 
        สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโดย Scan QR Code คลิก>> https://www.si.mahidol.ac.th/sirb/Seminar.html
หมายเหตุ : ID Meeting และ password จะส่งให้ผ่านทาง email ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
        สำหรับการลงทะเบียน ขอให้ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากหน้า website ของ SIRB ผู้เข้าอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนดจะได้รับ Certificate จากหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน โทร. 02-4192667  หรือ เว็บไซต์ www.si.mahidol.ac.th/sirb