ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) (หลักสูตรนานาชาติ) เปิดรับสมัคร รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ผศ.ดร.วทิพย์  ตั้งจิตติโภคิน โทร. 0 8 4768 4441
E-mail : siim@mahidol.edu