ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ "ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2"

ขอเชิญผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ โครงการ "ค่ายเบาหวานสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2"  ผ่านเเอพพลิเคชั่น ZOOM อบรมเวลา 08.30 - 12.00 น. รับจำนวนจำกัด 20 - 30 ท่าน ต่อรุ่น

ครั้งที่ 3 วันที่ 18 ตุลาคม 2564 

ครั้งที่ 4 วันที่ 20 ธันวาคม 2564

**ช่องทางการสมัคร 

1. สมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์เบาหวานศิริราช ตึกหอหักพยาบาล 1 ชั้น 1 โทร. 0 2419 9568 ต่อ 101 เวลา 08.30 - 15.30 น.(ในเวลาราชการ)

2. กรอกข้อมุลการสมัคร ได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwibJLpY1Y7Hyi0pyhuxORjc1JCdmk6Lxzb0Mh7WagE9-R4Q/viewform