ขอเชิญร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนทักษะทางคลินิก เรื่อง ผ่าแนวคิด ครูแพทย์ยุคโควิด Sharing the Experience : Improving Clinical Skills Teaching during the COVID-19 era

          ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง (Siriraj Medical Simulation Center for Education and Training : SiMSET)  ขอเชิญคณาจารย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนทักษะทางคลินิก เรื่อง ผ่าแนวคิด  ครูแพทย์ยุคโควิด  Sharing the Experience : Improving Clinical Skills Teaching during the COVID-19 era ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. ผ่าน Online Zoom Meeting 

          วัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอแนวทางการเรียนการสอนทักษะทางคลินิก ในช่วงที่การเรียนการสอนมีข้อจำกัด ดังเช่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในประเทศไทยขณะนี้ โดยเป็นการแชร์ประสบการณ์ตรงจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาควิชาต่าง ๆ ทางคลินิก รวมถึงการอภิปรายร่วมกันเพื่อหา Key success ของการเรียนการสอน และสร้าง community ของการ sharing และการช่วยเหลือกันในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะฯ ได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

          ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรรณิภา เลิศปิยะสิริพงศ์ ศูนย์ SiMSET ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10 โทร. 0 2414-1005-6, 081-8229250 

          E-mail : sitec.sim@gmail.com และลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://shorturl.asia/WCsH3 หรือ สแกนผ่าน QR code