ขอเชิญร่วมงานวิชาการ (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ”

งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชเข้าร่วมการประชุมวิชาการคุณภาพ  (Quality Conference) ครั้งที่ 4/2564 เรื่อง “Siriraj 2P Safety Goals : Do & Don’t ข้อควรรู้...สู่การปฏิบัติ”  ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น. เริ่มถ่ายทอดเวลา 13.00 น. ถ่ายทอดสดด้วยสัญญาณภาพ/เสียงผ่านระบบเน็ตเวิร์ค (SELECx และ Zoom Webinar)

ลงทะเบียนเข้าชมได้ที่ https://forms.gle/kjtrSodfCEgGdLuW8  
หรือ Scan QR Code ในกำหนดการที่แนบไปด้วย ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 
(หมายเหตุ: Meeting ID จะส่งให้ทาง E-mail ที่ลงทะเบียน) 

สามารถเข้าชมได้ทางเว็บไซต์ http://selecx.si.mahidol.ac.th/course/view.php?id=1135  
หรือคลิก Banner/Poster การประชุมจากหน้าเว็บไซต์งานพัฒนาคุณภาพ จะทำการ Link ไปยังหน้าการถ่ายทอดทันที

☎️ กรณีที่ไม่สามารถเข้าชมตามข้อแนะนำข้างต้นได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ คณะฯ โทร. 98776, 98764

วัตถุประสงค์ เพื่อสื่อสารข้อควรปฏิบัติ/ข้อห้าม (Do & Don’t) สำหรับจุดเน้นความปลอดภัย Siriraj 2P Safety Goals โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในคณะฯ สามารถนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมถึงกลยุทธ์ต่างๆ ที่แสดงให้เห็นแนวทางการปฏิบัติและการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ที่จะไปสู่เป้าหมายความปลอดภัย UltraSafe 

สอบถามเพิ่มเติมโทร 98776 ต่อ 302-306