การนำเสนอผลงานของกรรมการคร่อมสายงาน ต่อประชาคมศิริราช เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)

กำหนดการนำเสนอผลงานของกรรมการคร่อมสายงาน ต่อประชาคมศิริราช
เพื่อเตรียมความพร้อมการรับเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Re-accreditation survey)
วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 15.20 น.
ถ่ายทอดสัญญาณภาพ/เสียงทาง SiBN (ห้องถ่ายทอด ห้องประชุม 203 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2)

 

      เวลา                                                  กิจกรรม                                                                                   

08.30 – 08.40 น.              เปิดการประชุม โดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
08.40 – 09.20 น.              ภาพรวมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลศิริราช (Hospital Presentation)  
                                        โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล                                       
09.20 – 09.40 น.              การบริหารทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
                                        โดย รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล                               
09.40 – 10.00 น.              ระบบสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   
                                        โดย รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
10.00 – 10.20 น.              คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลศิริราช (กก.อาชีวอยามัย และกก.ขยะ) 
                                        โดย ผศ. นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร           
10.20 – 10.40 น.              คณะกรรมการบริหารและจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
                                        โดย อ. นพ.ลือชา บุญทวีกุล                            
10.40 – 11.00 น.              คณะกรรมการห้องปฏิบัติการงานบริการ  โดย ผศ. พญ.ศันสนีย์ เสนะวงษ์
11.00 – 11.20 น.              คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยวิกฤต   โดย รศ. พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์
11.20 – 11.40 น.              คณะกรรมการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  โดย ผศ. นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน    
11.40 – 12.00 น.              คณะกรรมการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ   โดย ผศ. นพ.สุสัณห์  อาศนะเสน                                          

12.00 – 13.00 น.              พัก                                                                              

13.00 – 13.20 น.              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รพ.ศิริราช  โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช                   
13.20 – 13.40 น.              คณะกรรมการพัฒนางานบริการผู้ป่วยนอก  โดย รศ .นพ.เชิดชัย  นพมณีจำรัสเลิศ     
13.40 – 14.00 น.              คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนางานบริการผู้ป่วยใน   โดย ผศ. นพ.สรวิศ วีรวรรณ
14.00 – 14.20 น.              คณะกรรมการบริหารห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศิริราช โดย รศ. พญ. อรวรรณ  พงศ์รวีวรรณ  
14.20 – 14.40 น.              คณะกรรมการพัฒนาระบบเวชระเบียน  โดย ผศ. นพ.สนั่น  วิสุทธิศักดิ์ชัย  
14.40 – 15.00 น.              คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด โรงพยาบาลศิริราช  โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช   
15.00 – 15.20 น.              สรุปและปิดการประชุม โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ