ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย

ศูนย์จีโนมิกส์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย