เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อท่านมารับบริการตรวจรักษาที่ รพ.ศิริราช ขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามประกาศของ รพ.ศิริราช

ทุกท่านโปรดทราบ เนื่องจากสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อท่านมารับบริการตรวจรักษาที่ รพ.ศิริราช ขอความร่วมมือปฏิบัติตนตามประกาศของ รพ.ศิริราช