29 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2562

คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมต้อนรับผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 ในโอกาสมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และแสดงปาฐกถาเกียรติยศในผลงานที่ได้รับรางวัล ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ตั้งเเต่เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป 

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ประจำปี 2562
สาขาการแพทย์  ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ราล์ฟ เอฟ ดับเบิ้ลยู  บาร์เทนชลากเกอร์  (Professor Dr.Ralf F.W. Bartenschlager)  
                                     จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี   คลิกประวัติ >>>

สาขาการสาธารณสุข  ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เดวิด เมบี (Professor David Mabey) 
                                     จากสหราชอาณาจักร   คลิกประวัติ>>> 

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี  แห่งการพระราชสมภพ  1 มกราคม 2535 ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์   ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน  มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล  และด้านการสาธารณสุข  1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา  แต่ละรางวัลประกอบด้วย เหรียญรางวัล,  ประกาศนียบัตร  และเงินรางวัล  100,000  เหรียญสหรัฐ

       ทั้งนี้ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลจะมาเยือนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติและเชิญผู้รับพระราชทานรางวัลฯ แสดงปาฐกถา เกียรติยศ ในผลงานที่ได้รับรางวัล  เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1 

 

          และในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 17.30 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562  ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง