ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยายปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2562

งานวิชาการ สำนังานคณบดี ขอเชิญแพทย์ พยาบาล  และบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจเข้ารับฟังบรรยายปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง "ศูนย์วิจัยนิติวิทยากระดูกแห่งแรกของอาเซียน" โดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก (บุญซื่อ) มหรรฆานุเคราะห์  ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานวิชาการ สำนักงานคณบดี โทร. 0 2419 6273-5 , 0 2419 2678