ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ
โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร

          ตามประเพณีปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในเทศกาลการทำบุญทอดกฐิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าทอดกฐิน ประจำปี 2562 เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร   แขวงบางขุนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

          กฐินหลวงหรือกฐินพระราชทาน
          กฐินหลวง หมายถึง ผ้าพระกฐินที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แทนพระองค์
          กฐินพระราชทาน  หมายถึง ผ้าพระกฐินที่พระราชทานให้กระทรวง ทบวง / กรม ที่สมควรขอรับพระราชทานผ้ากฐินไปทอดถวาย ณ  อารามหลวง 

          โอกาสนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.  ณ  วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร  แขวงบางขุนนท์  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

    13.45 น.         - พร้อมกันบริเวณพิธี ณ วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร  
    14.00 น.         - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ประธาน) ถึงบริเวณพิธี
                          - ประธานจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย
                          - ประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
                          - พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายอดิเรก
                          - ประธานกรวดน้ำรับพร
                          - พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
                            โรงเรียนสุวรรณาราม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
                            และศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสุวรรณาราม

         ทั้งนี้ ขอเชิญร่วมทำบุญได้ ดังนี้ 
                  - เงินสด  นำส่งได้ที่ ฝ่ายงานคลัง อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 2 
                                 ติดต่อ  นางสาวมาลัย  วังสุขสันต์ โทร. 0 2419 1768
                  - ธนาณัติ  สั่งจ่าย ป.ณ.ศิริราช 10702 ในนามคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (กฐินพระราชทาน)
                  - เช็คธนาคาร สั่งจ่าย วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร  

*การแต่งกาย ชุดปกติขาว / หรือสากลนิยม  / ชุดสุภาพ