ประชุมวิชาการจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 Common psychological problems in elderly (ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้สูงอายุ)

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประจาปี 2562  Common psychological problems in elderly (ปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ในผู้สูงอายุ) ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562  เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 1 

วัตถุประสงค์   เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิภาพร  ศุภประเสริฐ  โทร.  09 5738 7382 ในเวลาราชการ