ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี Siriraj Pediatric Annual conference 2019 : Advances in Pediatrics

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป พยาบาลวิชาชีพเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี  Siriraj Pediatric Annual Conference 2019 : Advances in Pediatrics    ระหว่างวันที่  4 – 5  พฤศจิกายน 2562 มีหัวข้อการประชุม Workshop Pediatric Advanced Life Support (PALS)  ณ ศูนย์ทักษะในระบบจำลองทางการแพทย์ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10  และประชุมวิชาการ Advances in Pediatric  ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 15

วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อให้กุมารแพทย์มีความตระหนักในการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ โดยมีการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ มีการติดตามวิทยากรก้าวหน้า และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วย และสามารถลดข้อขัดแย้งที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้
     2. สามารถประเมินอาการผู้ป่วยที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตลอดจนการแก้ไขเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยเด็กได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว
     3. เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกุมารเวชกรรม
     4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการแพทย์ และทางด้านวิชาการทั้งทุติยภูมิ และปฐมภูมิ