พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เนื่องในโอกาสครบรอบวันเสด็จทิวงคต

          ด้วยในวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันเสด็จทิวงคตของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในรัชกาลที่ 1 ซึ่งประทับอยู่ ณ พระราชวังหลัง และต่อมาพื้นที่ในบริเวณพระราชวังหลัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล่าฯ ให้ตั้งเป็นเป็นโรงพยาบาลศิริราชจนถึงปัจจุบัน

          ในการนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณในสมเด็จฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 10.15 – 12.00 น. ณ ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทรารามวรวิหาร  (หลวงพ่อโบสถ์น้อย) ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

          เวลา 10.15 น.     - ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะฯ และผู้ร่วมงาน พร้อมกัน 
                                      ณ ศาลาพิศาลพัฒนกิจ วัดอมรินทรารามวรวิหาร 

                  10.30 น.     - ประธาน จุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                                    - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล – รับศีล
                                    - พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์

     11.00 – 12.00 น.     - ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 10 รูป
                                    - ถวายจตุปัจจัย และเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าผ้าบังสุกุล
                                    - พระสงฆ์อนุโมทนา และให้พร
                                    - ผู้ร่วมงานกรวดน้ำ – รับพร
                                    - เสร็จพิธี
                                    - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน