ภ.รังสีรักษาดำเนินการทำลายแฟ้มผู้ป่วยระหว่างปี 2530 - 2532

ประกาศ! สาขาวิชารังสีรักษา ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะดำเนินการทำลายแฟ้มผู้ป่วยฉายรังสีที่เริ่มทำการรักษาในระหว่างปี 2530 – 2532 เป็นจำนวน 6,000 แฟ้ม (ที่ไม่มาติดตามผลการรักษาและแฟ้มเหล่านั้นอยู่ในสภาพชำรุด) เนื่องจากมีผู้ป่วยมะเร็งส่วนหนึ่งที่ไม่มาตรวจติดตามผลการรักษา แฟ้มประวัติของผู้ป่วยอยู่ในสภาพที่ชำรุด กอปรกับสถานการณ์ที่จัดเก็บมีจำกัด  จำนวน 6,000 ฉบับ ดังนั้น หากผู้ป่วยหรือญาติมีความประสงค์จะขอสำรองประวัติเก็บไว้ สามารถติดต่อที่ สาขาวิชารังสีวิทยา ตึก 72 ปี ชั้น 1 ห้อง 100 ระว่าง 1 – 31 พฤษภาคม 2550 สอบถาม โทร. 0 2419 7081, 0 2419 70778 – 9