โครงการ “การคัดกรองเพื่อหาความชุกของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด
ระยะแรกในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่”

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ม.มหิดล  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การคัดกรองเพื่อหาความชุก
ของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดระยะแรกในผู้ป่วยที่สูบบุหรี่”   โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

1. อายุมากกว่า 40 ปี

2. กำลังสูบบุหรี่ หรือหยุดสูบบุหรี่มาไม่นานกว่า 10 ปี

3. สูบบุหรี่มานานกว่า 20 ปี

4. มีความประสงค์จะค้นหามะเร็งปอดระยะแรก